גמלאי צה"ל - פטור ממס בגיל פרישה

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

מטרת המאמר להסביר את ההיבטים המיוחדים לגמלאי צה"ל של חישוב הפטור ממס בעת ההגעה לגיל פרישה וכיצד ניתן למקסם פטור זה (מעודכן ל 3.5.2022)

 

מהו הפטור ממס בגיל פרישה?

תושב ישראל המגיע לגיל פרישה (67 גברים, +62 נשים) ומקבל קצבה (לעניינו גמלת מופת - מת"ש), זכאי לקבל הטבת מס  בצורת סל פטור מפיצויים בסך 811 אלף שקל (לפי סעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה).

סל הפטור ניתן באופן חד-פעמי , לכל החיים, וניתן לנצל אותו במספר אופנים (ביחד):

 1.  קיזוז מהסל של משיכות בעבר של פיצויים בפטור, שנתקבלו בעת עזיבת מקומות עבודה ב15 שנות העבודה האחרונות ובפרישה מצה"ל (חלק מהמענק בקד 20).        [הקיזוז מתבצע ביחס של 1: 1.35 שקל מענק]

 2. קיזוז מהסל של חלק מסכום היוון צה"ל - לפי הנחיות רשות המסים.

 3. שריון סכום להיוון עתידי בפטור של קופות גמל קיצבתיות (משיכה בסכום חד פעמי, במקום קבלת קצבאות חודשיות)  -  בתנאי שבנוסף ישנה פנסיה מינימלית של 4606 שקל.

 4. לאחר קיזוז המענקים וההיוונים, יתרת סל הפטור שנותרה  מחולקת ב 180 חודש (15 שנה...) והתוצאה המתקבלת היא סכום הקצבה החודשית הפטורה ממס (מקטינה את הכנסה החייבת במס מגמלת מופת).

תהליך קבלת הפטור ממס נקרא "קיבוע זכויות", ובמסגרתו מוגשת בקשה למימוש הפטור באמצעות טופס 161ד ונדרש לצרף את טופסי ה161 שניתנו בעת עזיבת מקומות עבודה ואישורי מס הכנסה בגינם, ניתן לקבלו אף אם ממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה.

האישור ניתן רטרואקטיבית לתאריך ההגעה לגיל הפרישה.

לאחר 120 מיום הגשת הבקשה (161ד), האישור מקובע (לא ניתן לשנותו בעתיד). 

 

ההליך דלעיל חוקק במסגרת תיקון מס 190 לפקודת מס הכנסה ב2012.

 

הטבות מס בפרישה מצה"ל:

    בעת הפרישה משרות קבע  ניתן לכל פורש צה"ל טופס 161 ובו מפורטים שני סוגי מענקי פרישה

 • מענק רגיל בקוד 20 (הניתן עבור תשלום ימי מחלה ודמי הסתגלות) והחלק ממנו שהוא פטור ממס בעת קבלתו - מקוזז במסגרת "קיבוע זכויות" ( מקטין את הפטור ממס בגיל פרישה)

 • מענק מיוחד בקוד 22 שאינו נכלל בתחשיב "קיבוע זכויות" -דהיינו הפטור בגינו אינו משפיע על הטבת המס בגיל  פרישה (זו הטבת מס מיוחדת לפורשי צה"ל).

 

לפורשים מצה"ל ניתנה האפשרות להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה [הטבת המס הגלומה - תשלומי החזר ההיוון מוכרים כהוצאה למס ולביטוח לאומי - היות ואין מיסוי על הכנסה שממנה נוכה ההחזר].

       

המחלוקת בעניין ההיוון של גמלאי צה"ל הוותיקים 

בינואר 2020, דרשה רשות המסים ממופת (מת"ש) לחדול מביצוע עצמאי של תחשיבי פטור המס. היא הינחתה להפנות את גמלאי צה"ל לבקש אישור פטור לפי 9 א (קיבוע זכויות) מפקיד השומה באיזור מגוריו.

במאי 2020 הוציאה הרשות הנחיות פנימיות לעובדיה בנדון.

 

בספט 2020 פירסמה הרשות לציבור את ההנחיות  - כיצד לחשב את חלק ההיוון החייב במס המקוזז בתחשיב הפטור בקיבוע זכויות, על פי הוראה זו חושבו והוצאו כל אישורי קיבוע זכויות החל מ 1.1.2020 ועד 28.2.2022.

ההנחיות  עשו הבחנה בין מי שהיוון לפני 1992 ל"כל החיים" לבין מי שהיוון מינואר 1992 ועד לאפריל 1997 ( ב1992 נקבע בתקנות שהיוון מפסיק בגיל 70).

במקרים של פרישה בין 1992-1997,  רוב סכום ההיוון לא קוזז מסל הפטור (קוזז רק החלק שהתייחס לשלוש שנים  שמגיל פרישה - עד גיל 70  מתוך סך שנות תשלום ההיוון).

במקרים של היוון לפני 1992 ההוראה קבעה חובת קיזוז מלא של סכום ההיוון המקורי שהיה פטור (צמוד למדד).

 בנוסף, במקרה של גמלאי צה"ל  שהגיע לגיל פרישה לפני 2012,  התחשיב בוצע לפי שיטת השילוב  שהייתה בתוקף לפני 2012. 

ביוני 2020 "צוות" הגישה עתירה לבית המשפט המחוזי - התנגדות להוראות הנ"ל. 

 

עמדת  "צוות" (ארגון גמלאי צה"ל)  הייתה שהטבת הפטור ממס שניתנה בהיוון מסתיימת במועד בו נפסקת הורדת ההיוון מהגמלה. ממועד זה ואילך, מגיע לגמלאי צה"ל הטבות כמו לכל אזרח רגיל שלא ביצע בעברו היוון.

עמדת רשות המסים הייתה שיש להתמקד במה ידע הגמלאי לגבי הפטור במועד בו החליט לבקש את ההיוון. לדעתם, מי שפרש לפני 1992 ידע שמדובר בהיוון לכל החיים ובחר בכך...

פס"ד - הסדר פשרה "שיטת המקדם"
ב 2.3.2022 ניתן  פסק דין שאישר הסדר פשרה בין הצדדים ובוטלו למפרע ההנחיות מספט. 2020 דלעיל ונקבע שתקופת ההיוון החייבת במס תחושב לגמלאי צה"ל לפי "שיטת המקדם" - במסגרתה תקוזז הטבת המס בהיוון מסל ההון הפטור בהתייחס לתקופה שעד למועד שבו ניכויי ההיוון משתווים לסכום ההיוון בצרוף 5% ריבית.

פסק הדין חסוי לציבור

ב 27.3.2022 פירסמה רשות המסים - הנחיות חדשות בדבר זכאות לפטור בקיבוע זכויות בהתאם לסעיף 9א לפקודה - על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל (בגין ההיוונים).

מ 3.5.2022 משרדי פקידי השומה החלו להוציא אישורי פטור ממס לפי הנוהל החדש!

הסבר ההנחיות החדשות - 3/2022

השיטה החדשה חלה על כל פורשי צה"ל שביצעו היוון לפי התקנות ל1970, ללא יוצא מן הכלל [מתייחס להיוונים שהסתיימו בתנאי גיל 70 +20 שנות גמלה יחדיו].

עם זאת, לתחשיב החדש יש משמעות שונה עבור פורשים שונים, על בסיס שנת הפרישה;

עבור מי שפרשו עד 1991, השינוי בשיטה תיקן את הפגיעה הקודמת, ומגדיל את הפטור.    

עבור מי שפרשו בין השנים 1992 ל-1997, ישנה הקטנת מה של סכום הפטור.  זאת, משום שלפי ההנחיות הקודמות החלק היחסי לקיזוז התייחס לפרק הזמן שבין גיל הפרישה (67 עבור גברים, 62 עבור נשים) עד גיל 70. לעומת זאת, התחשיב של "גיל המקדם" תמיד גדול מ-70, ולכן הקיזוז שיבוצע גדול יותר. 

ההגיון בשיטה הוא מניעת כפל הטבות מס, החל מגיל פרישה ועד לגיל סיום תשלום ההיוון (מועד כלכלי).

התחולה של ההסדר היא רטרואקטיבית מ 1.1.2020 (ניתן גם לבקש להחילה על תקופות קודמות).

"גיל המקדם" הינו החודש בו מסתיים התשלום של ההיוון + 5% ריבית והוא תלוי בגיל הפורש/ת במועד ההיוון ונקבע בלוחות 1 ו 2 (גבר ואישה) שבתקנות 1970.  ראו טבלה בתחתית המאמר.

דוגמאות;  גמלאי (גבר) שהיוון בגיל 45 - גיל המקדם הוא 72 ו5 חודשים,   גמלאי שהיוון בגיל 50 - גיל המקדם הוא 73 ו 5חודשים,   גמלאית (אישה) שהיוונה בגיל 45 - גיל המקדם הוא 76 ו 3 חודשים, גמלאית שהיוונה בגיל 52 - גיל המקדם הוא 77 ו 8 חודשים.

חישוב הפטור כאשר גמלאי צה"ל הגיע לגיל הפרישה (67,62) אחרי 1.1.2012 -  סכום ההיוון לקיזוז מחושב לפי חלק יחסי של התקופה אחרי גיל הפרישה המסתיימת בגיל המקדם וזאת מתוך תקופה הכוללת מחודש תחילת תשלום ההיוון ועד לסיומה לפי גיל המקדם.

הנתון בדבר סכום ההיוון שקוזז נכלל בטבלה שבאישור הפטור בקיבוע זכויות שניתן ע"י פקיד השומה.

דוגמה: סא"ל שי נולד באוגוסט 1952, ביצע היוון בגיל 42.5, סכום ההיוון הפטור ממס הצמוד ל1 בינואר 2019  היה 600 אלף שקל. תקופת ההיוון עד גיל המקדם 29.5 שנים.    תקופת ההיוון מגיל 67 ועד לגיל המקדם (71 ו 11 חודש)  - 4.9 שנים, 

סכום ההיוון לפי חלק יחסי המשויך לתקופה זו 99,661  =[4.9/29.5ׁׁׁׂׂ] 600K X

בתחשיב קיבוע זכויות מקוזז סכום זה (המיוחס להיוון בפטור) -  מ747,936 סכום ההון הפטור ב2019  והוא כ 6.5% מתקרת הקצבה המזכה.

בתחשיב המקורי שבוצע בנובמבר 2020 עפ"י הנחיות מ 9/2020  הסכום לקיזוז היה 63 אלף שקל ( כ 4.1% מתקרת הקצבה המזכה)

במידה ולא מוגש דוח שנתי, השינוי יעודכן במסגרת תאום מס שישלח למופת , ויחול רטרואקטיבית מינואר 2022 ואילך. 

באם הוגש דוח שנתי להחזר מס ל 2020 והתקבל - יהיה כנראה צורך לשלם 847 שקל תוספת מס שנתית בהנחה של 35% מס שולי;  847 = {35%}  X {2,450 ההפרש בין הקזוזים - 8,510X12X(6.5%- 4.1%)} 

חישוב הפטור כאשר גמלאי צה"ל הגיע לגיל הפרישה (67,62) לפני 1.1.2012;  החישוב לפי שיטת השלוב (השיטה שהייתה נהוגה לפני תיקון 190 לפקודה) - משעור הפטור שחושב לפיה יש להפחית את "אחוז ההיוון" שהינו היחס בין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון לבין סכום תקרת הקצבה המזכה באותו מועד ולא יותר מ35% מתקרת הקצבה המזכה.

לפי ההנחיות החדשות הפחתה הזו נפסקת בהגיע הגמלאי לגיל המקדם.

הנתונים בדבר שעור הפטור ישמרו במחשב מס הכנסה וישמשו בעת הוצאת אישורי תאום מס לשנה הנוכחית ושנים הבאות.

במידה ולא מוצג סכום התשלום הראשון של ההיוון המקורי – יש בהוראה הנחיות כיצד לחשב את הפטור בצורה מקורבת, לרוב התוצאה תהיה פטור נמוך יותר בהשוואה לתחשיב הפטור הכולל נתונים לגבי סכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה של ההיוון ולכן מומלץ לקבל ממופת נתונים אלו.

דוגמה: רנ"ג יוסי, נולד בדצמבר 1944,  לא קיבל מענקים פטורים בקוד 20, ביצע היוון ב1 לדצמבר 1990 בגיל 46, גיל המקדם 72 ו 7 חודשים,  תשלום ההיוון הראשון היה 479 שקל (כמצויין במסמך אופן חישוב סיום החזר ההיוון בערכו הריאלי) חלקי 2670 תקרת הקצבה המזכה בדצ. 1990 =  18%.

בין המועד בו הגיע יוסי לגיל 67 -דצמבר 2011  למועד בו הגיע לגיל המקדם - יולי 2017, יוקטן פטור המס ב18% מסך תקרת הקצבה המזכה.

החל מאוגוסט 2017 ואילך הפחתה זו תבוטל והוא יהיה זכאי למקסימום הפטור השנתי בקבוע זכויות (49% מתקרת הקצבה במזכה מאוגוסט 2017 ועד דצמבר 2019, ו 52% מינואר 2020 ואילך).

דהינו פטור חודשי של 4503 שקל מינואר 2022 שיקטין את הברוטו שלו מגמלת צה"ל ומגמלת מבטחים שהוא מקבל. 

בנוסף, יוסי יקבל אישור תאום מס מעודכן ל 2022 ( בתוקף מ 1.1.22)  שישלח גם ישירות למופת.

כמו כן, יש לבצע בדיקה לגבי כדאיות הגשת דוחות להחזרי מס לשנים  2016 - 2021.

לחץ כאן לקרוא דוגמאות שפרסמה רשות המסים.

הערות נוספות:

1. גמלאי שלא היוון חלק מקצבתו יידרש להמציא אישור על כך ממופת.

2. גמלאי צה"ל שמועד פרישתו לאחר 8.4.1997 ואשר לדבריו היוון את קצבתו בהתאם לתקנות ההיוון 1970 (בתנאי עד גיל 70 או 20 שנות קצבה) יידרש להמציא לפקיד שומה אסמכתא ממופת.​

היוון ל 6-14 שנה - אין שינוי

באשר לגמלאים שהיוונו לפני תקנות 1997 לתקופה של 6-14 שנה ותקופת ההיוון הסתיימה לפני גיל פרישה (62+,67) - לא יהיה קיזוז כלל (ההיוון לא רלוונטי בתחשיב קיבוע זכויות).

באם תקופת ההיוון מסתיימת אחרי גיל פרישה, יקוזז מהסל החלק היחסי מהיוון (לפי החלק היחסי מגיל פרישה ועד מועד סיום ההיוון).

מה עוד לקחת בחשבון:

 • לאחר הפרישה מצה"ל ישנה היסטוריה תעסוקתית נוספת, ולרוב בהגעה לגיל פרישה (+67,62) יש צורך להחליט האם לקבל פנסיה נוספת או להעדיף לקבל את כספי הפיצויים הנוספים בתשלום חד פעמי .  לצורך מיקסום הטבות ופטורי המס צריך להתחשב בפיצויים שנמשכו בפטור ב 15 שנות התעסוקה האחרונות, בסכומים שנצברו בקופות גמל קצבתיות והוניות, בפנסיות נוספות וכו' .  קראו הסבר ב "תכנון ואופטימיזציה בעת מילוי 161ד".

בנוסף, גם אם ממשכים לעבוד אחרי גיל פרישה, כדאי לרוב לבצע "פרישה מדומה" (לחצו להסבר).

 • כדאי לפנות למופת בבקשה להעתקי מסמכים (אישור היוון או תלוש גמלה ראשון, 161 וכו') מספר חודשים לפני הגעה לגיל פרישה.

 • עבור מי שפרש מ ממאי 1997 ועד 2000 וביצע היוון לכל החיים (לפי תקנות 1997) - ההנחיות החדשות לא חלות, והיוון ימשיך כרגע להיות מקוזז במלואו (יתכן ובעתיד יינתן להם פיתרון).

 • לסיכום, מומלץ לגמלאי צה"ל שהיוונו עד שנת 2,000 וקיבלו בעבר אישורים, לחכות לפחות עד 30.6.2022 - עד שתגבש  פרקטיקה ויצטבר ניסיון ראשוני במשרדי פקידי השומה לגבי ההנחיות החדשות ואז להתייעץ עם מומחה מיסוי פרישה לגבי ההשלכות במקרה הפרטי שלהם. 

שאלות ותשובות (גמלאים):

​1. מה יקרה אם אישורים שנתקבלו לפני ה 2.3.2022?    

תשובההם לרוב, אמורים להיות מוחלפים, ראו הסברים בפסקה למטה (הנחיות למייצגים) הדנה בטיפול בתאומי מס ודוחות שנתיים למס הכנסה. האישורים החדשים אמורים להשלח בדואר הבייתה, בכל מקרה - מוצע לבדוק בתלושי הגמלה של מופת בחודשים מאי ויוני, האם בוצע עדכון אוטומטי. 

במידה ואין שינוי, מוצע לפנות למייצג שלכם או למומחה מיסוי פרישה ולבדוק את הכדאיות בהגשת בקשה ידנית לפקיד שומה לעדכן את אחוזי הפטור לפי סעיף 9א (אישורי קיבוע זכויות).     הדבר כדאי, לרוב, במקרים  שהפרישה מצה"ל הייתה לפני 1992.

הכתובת במשלוח דאר ע"י רשות המסים היא לפי כתובת מקום המגורים הרשומה במשרד הפנים.

2. ממתי חלות ההנחיות החדשות?

תשובה: רטרואקטיבית מתחילת שנת 2020,  ניתן בנוסף לפנות ולקבל אישור מחודש של פטור לפי שיטת המקדם ולבקש לתקן טכנית את דיווח ההכנסות של גמלת מופת בתקצורי שומות לשנים 2016- 2020 ולקבל החזרי מס  -

להקטין את  סכום ההכנסות החייבות ולהגדיל את הפטורות, בנוסף בעת הכנת הדוח השנתי ל 2021 המייצג צריך לבצע מיון דומה לפי תחשיב בשיטה החדשה.

יש לשים לב שבחלק מהמקרים סכומי הפטור קטנו  בהשוואה לאישורי עבר ולכן מומלץ לבדוק את הכדאיות שבבקשת התיקון מראש.

התיקון בשנת 2022, יבוצע באמצעות תאומי מס מעודכנים ל 2022 (במהלך מאי או יוני 2022).

3. אני חושש שעובדים במשרד פקיד שומה שלי לא יהיו מודעים לכללים החדשים?

תשובה: רשות המסים הוציאה הנחיות מסודרות למשרדי פקידי השומה וניתנת הדרכה פנימית ומדובר בעובדים טובים שזו התמחותם, כך שאין חשש. בנוסף המייצג שלך אמור להיות מודע לכללים ולבדוק את האישורים לכשיתקבלו ולפנות למשרדי פקידי השומה בבקשה לתיקון לפי הצורך. 

כמו בכל הנחיה חדשה יש עקומת למידה במשרדי פקידי השומה האזוריים וגיבוש פרקטיקה ולכן מומלץ לחכות לפחות חודשיים לפני פניה למשרדי פקידי השומה, בשים לב שעד סוף השנה הקלנדרית (2022) נותרו 8 חודשים. 

4. למי כדאי לבדוק האם להגיש דוחות החזרי מס לשנים קודמות / לפנות בבקשת תיקון טכני של תקצורי שומות?

תשובה:  הגדלת פטור המס צפויה להיות בעיקר בקרב גמלאי צה"ל שהיוונו ופרשו לפני 1992, ולכן החל מהשנה שבה הגיעו לגיל פרישה (62, 67) ואילך יתכן ומגיע להם החזר מס נוסף, אולם לא בהכרח, כדאי לפנות לרואה החשבון/ יועץ המס שטיפל בדיווח ("המייצג")  ולפי הצורך המייצג יכול להיעזר במומחים למיסוי פרישה לשם בחינת הכדאיות (לא כל מייצג מתמחה בנושא).

5. האם כדאי לחכות עד גיל 70 ורק אז לבקש את פטור המס לגמלאים (קיבוע זכויות וכו)?   

תשובה: עדיף לבקש החל מגיל 67 ולהנות מגיל זה בפטור ואילך. מי שיפנה בגיל מבוגר יותר יוכל לקבל את האישור רטרואקטיבית לגיל 67, אבל יצטרך להגיש דוחות החזרי מס שנתיים כדי לממש את הפטור (כרוך בהכנת דוחות שנתיים למ"ה ותשלום עבור הכנתם וכו').

6. אני בן 74 סיימתי לשלם את ההיוון בגיל 70 למה אני נדרש, כעת, לטפל בנושא? (למרות שעד(כולל) 2019 קיבלתי ממופת את פטור מקסימלי בתלוש)?   

תשובה: רשות המסים הורתה בינואר 2020 למופת להפסיק לאלתר לבצע תחשיב עצמאי של פטור מס לגיל פרישה ולהפנות את גמלאי צה"ל להסדיר ישירות את הנושא במשרדי פקיד השומה, ולכן משנת 2020 לא קיבלת את הפטור לו אתה זכאי, ומומלץ לכן לפנות לייעוץ ולהגיש בקשה לקיבוע זכויות ולקבל החזרי מס מ2020 ואילך.

​​7האם כדאי למשוך פיצויים בפטור בעזיבת ממקומות העבודה הנוספים (בתקופה שלאחר לשרות הקבע בצהל)? תשובה: הדבר מצריך בחינה פרטנית של כל מקרה.

8. מה זה תקרת קצבה מזכה?    

תשובה: סכום של 8660 שקל לחודש נכון ל2022 המשמש בעת חישוב פטור המס החודשי מהפנסיה/קצבה.   הפטור מחושב כאחוז מסכום זה לפי סעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה.

 

​​9. האם צריך לעשות "תאום מס" בתחילת כל שנה? -  תשובה:

 • במקרה שמקבלים קצבאות ממקורות אחרים או משכורת בנוסף לגמלת מופת צריך לבצע תאום מס בתחילת כל שנה,  ניתן לבצע במקוון באינטרנט או באמצעות פניה ישירה למ"ה

 • במקרה שמקבלים גמלה בלבד ממופת והתקבל בעבר אישור בגין "קיבוע זכויות" או אישור ל  161ח או 161י, ואין הכנסה נוספת משכר או מפנסיות ממקור אחר – אין בעקרון צורך בפניה לתאום מס שנתי.

 • חלק מהגמלאים יקבלו מראש בתחילת כל שנה (בינואר)  – אישורי תאום מס  אוטומטים (באמצעות הדואר) .

 • לאחר קבלת האישור, צריך להעביר העתק שלהם לקופות המשלמות את הקצבה (מופת ועמיתים מקבלים הודעה ישירה מרשות המיסים). 

10. האם כדאי למקבל פנסיה יחידה ממופת לפנות ולבקש פטור ישירות ממופת במסגרת המסלול המקוצר של "הפטור הנוסף" על הקצבה המזכה (טפסים 161ח או 161י)?

תשובה: תלוי בנסיבות, לרוב הדבר לא כדאי,  לעיתים כשסכום הגמלה החודשית נמוך מ6,500 שקל לגברים או 7,500 שקל לנשים - המסלול מאפשר לקבל בפשטות פטור מס מגמלת צה"ל .  ניתן לקרוא הסבר נוסף במאמר; טופס 161ח וטופס 161י למי נועדו

11. האם תקרת הפטור השנתי לנכי צה"ל ( 90% ומעלה) קטנה מינואר 2022 ל 400 אלף שקל ?

תשובה: בתכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) ל 2022 הוקטנה תקרת הפטור השנתית לנכים רגילים,  נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה הוחרגו מהורדה ותקרת הפטור מהכנסה לגבהם נותרה כמקודם - כ 629 אלף שקל לשנה ( ב 2022).

12. מהם הכללים לחשוב הפריסה של סכום ההיוון החייב במס, אחרי גיל פרישה (+62, 67) - מתייחס לקופות גמל קצבתיות שהופקדו לרוב בתקופה שלאחר הפרישה מצה"ל.

תשובה:   סכום ההיוון שבוצע עד גיל 70 ניתן לפריסה עד 6 שנים קדימה, עד גיל 74 ניתן לפריסה עד 5 שנים קדימה, עד גיל 78 ניתן לפריסה עד 4 שנים קדימה וכן הלאה.

הערה: מדובר בסכומי היוון שמעל סכום ההיוון הפטור שקוזז במסגרת סל הפטור בקיבוע זכויות (פטור לפי 9 (א), ראו הסבר בתחילת המאמר).

13. מהם הכללים לחישוב הפריסה של סכום ההיוון החייב במס, בפרישה כיום (2022) מצה"ל?

תשובה:   ניתן לבצע פריסה לפי היחס - כל 4 שנות היוון מקנים שנת פריסה, במעוגל כלפי מעלה.

  לדוגמה בגין 6 שנות היוון תינתנה שתי שנות פריסה ( 6/4 במעוגל למעלה).

הכספים ימוסו לפי המס השולי בשנות הפריסה וישנה חובה להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

[סימוכין סעיף 8ג (3) לפקודה וחוזר מ"ה 3/2015 לענין פריסת היוון אכ"ע]. 

הערה, כדאי  לבדוק מראש את הכדאיות והצורך בהיוון הסכום החייב במס.

14.מהם השיקולים של מי שפורש כיום מצה"ל (ב2022):   # האם עדיף לקבל פטור מס מידי על מענקי הפרישה החד פעמים (מענק כוחות הבטחון עפ"י סעיף 18 לחוק שרות הקבע בצה"ל  ומענק פדיון ימי מחלה) בצרוף פריסה לאחור של יתרת המענקים החייבים במס   ## או עדיף לבחור  ברצף פיצויים (דחיית ההתחשבנות המס).

תשובה: יש לבחון את המקרה פרטנית, לא ניתן  לתת מראש המלצה גורפת בין שתי האפשרויות.

 קווים מנחים:

 • האם הפורש מצא עבודה חדשה, מה גובה המשכורת החדשה ומה רמת היציבות התעסוקתית הצפויה בהמשך השנים? האם בכוונתו לעבוד עד גיל פרישה או מעבר לו

 • האם  יש צורך בכספים בשנתיים הקרובות (לדוגמה לרכישת דירה)

 • בריאות הפורש/ת ובת/בן זוגו .  

 • כדאיות הוון ל 6 שנים של החלק הפטור ממס ושל היתרה החייבת במס.

 • יש לבחון את סכום השכר השנתי ב 6 השנים האחרונות (טופסי 106) – לעניין כדאיות החלק החייב בפריסה אחורנית.

 • להבין כללית, כיצד מחושב פטור המס בקבוע זכויות בגיל 62/67 , ומה השלכות בתחשיב של ההטבות המס המתקבלות היום .

 • לרוב, כדאי לחסוך וולונטרית חלק מהנטו מהגמלה הצבאית

 • ועוד...

כשמבצעים רצף פיצויים נדחת התחשבנות המס (בגין מענקי הפרישה)  עד למועד עזיבת העבודה הבאה וניתן במועד זה לבקש להמשיך ברצף הפיצויים ולדחות הלאה (לשרשר עד למועד שמפסיקים לעבוד).                                 

ברצף פיצויים, סכום המענק לחיוב כולל בנוסף למענק המקורי גם את הרווחים עליהם ובשרשור מתווספים סכומי המענקים חד פעמים הניתנים ע"י המעבידים האזרחיים.

היתרון בבחירה ברצף הפיצויים בהשוואה לבחירה בפטור מיידי, הוא הגמישות -  ניתן לבחור מועד נח בעתיד שבו שעורי המס השולי האישי יהיו נמוכים, יחסית ורק אז לסיימו ולהנות ממיסוי בשעורים נמוכים יותר, וכו.                                                                                                                        

החיסרון – לעיתים, בפועל, סכומי המס בסיומו יהיו גבוהים יותר  כתוצאה מהבדלים בין שעורי ומדרגות המס על עבודה; משכורת (עבודה אזרחית)+ גמלה מצה"ל + מענקי פרישה שברצף (מס שולי 31%-50%) בהשוואה לשעורי המס על רווחים בהשקעות של כספי פרישה שלאחר מס (לרוב 15%- 25% בני"ע וקופות גמל לחסכון...)

לכן, יש צורך בבחינה פרטנית, בהתאם לנסיבות החזויות.

הסברים נוספים במאמר רצף פיצויים ורצף קצבה ומה בינהם

הערה: אין לראות במאמר זה בגדר יעוץ פרטני .

עדכון ינואר 2022:  בשנים האחרונות יעצנו וטיפלנו אישית בעשרות רבות של גמלאי צה"ל (מידי שנה) , נשמח לייעץ גם לך,  הליך הייעוץ יבוצע בטלפון ובזום או בפגישה במשרדי, לצד דיווח וטיפול (ייצוג) באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של רשות המסים ועוד.

 

 

 

נספח:  הטיפול בבקשות לתיאומי מס, בדוחות להחזרי מס ובדוחות השנתיים למס הכנסה - למתעמקים ולמייצגים

1.   גמלאי שהיוון את קצבתו לאחר 1992 ,הגיע לגיל הזכאות אחרי 1.1.2012 וערך קיבוע זכויות במהלך התקופה שמתחילה ב- 5/2020 ועד למועד פרסום ההנחיות ובמסגרת קיבוע הזכויות נלקחה בחשבון תקופת היוון עד גיל 70 ,משרד השומה יעדכן את קיבוע הזכויות בהתאם לגישת המקדם

להלן: "הקיבוע החדש" ( אחוז הפטור החדש יהיה בתחולה מיום 1.1.2020 או מיום ההגעה לגיל הזכאות, לפי המאוחר).

דוגמה א': גמלאי הגיע לגיל הזכאות ב- 8/2020, ביצע קיבוע זכויות בגישת היוון עד גיל 70 ב- 10/2020. במקרה זה יונפק לגמלאי אישור קיבוע חדש שיהיה בתחולה מיום 1.8.2020.

דוגמה ב': גמלאי הגיע לגיל הזכאות ב- 7/2018, ביצע קיבוע זכויות בגישת היוון עד גיל 70 ב 7/2020.  במקרה זה יונפק לגמלאי אישור קיבוע חדש שיהיה בתחולה מיום 1.1.2020. 

2.  גמלאי צה"ל, שהגיע לגיל הזכאות לאחר 1.1.2012 ושערך קיבוע זכויות לפי היוון לכל החיים, זכאי בנוסף לפנות לפקיד השומה ולבקש שיערכו לו תחשיב מחדש בהתאם לגישת המקדם (העדכון יתייחס אך ורק לנושא שנות ההיוון !)

3. גמלאי צה"ל, שהגיע לגיל הזכאות (67,62) לפני ה 1.12.2012 החישוב הינו לפי שיטת השילוב (שקדמה לתיקון 190 מ 2012). החישוב נעשה לכל קצבה בגין תקופת העבודה שבגינה שולמה. במחשב מס הכנסה נשמר אחוז הפטור - החישוב שלו אינו אוטומטי (בשיטה החדשה).

כללית, הגמלאי במקרה כזה מקבל רק אישורי תאום מס מידי שנה.

רשות המסים העבירה הנחיות ישירות למופת (כמנכה מס) לגבהם.

במקרה של קבלת גמלה ממקור אחר נוסף לגמלת מופת, סביר שיהיה צורך לפנות למשרד פקיד השומה...

4. אופן הטיפול באישורי תיאום מס ל2022 :

 • במקרים שקיבוע הזכויות אושר ממאי 2020 ואילך, רשות המסים תשלח את האישורים המעודכנים בדאר ישראל לגמלאי ובהעברה ישירה למופת  לביצוע (צפוי בסוף אפריל/מאי 2022).                   היות ומשלוח הוא בדאר ישראל (נייר) סביר להניח שחלק מאישורים לא יגיעו לתעודתם.... ניתן לבדוק באתר תאום המס המקוון - האם הוצאו אישורים מעודכנים.

 • במקרים שגמלת צה"ל היא ההכנסה היחידה והוצהר על כך בטופס 101 לשנת 2022 - מופת (מת"ש) הוסמכה לבצע עידכון אוטומטי בתלוש של אחוז תאום המס (ללא קשר למועד ביצוע הקיבוע) .  העדכון הזה, יבוצע רטרואקטיבית לינואר 2022, בתלושי מאי או יוני 2022.

 • בשאר המקרים, יהיה צורך לפנות לפקיד השומה, בהמשך השנה, ולבקש עדכונים של אחוזי הפטור בגין נושא ההיוון - בתחשיב קיבוע הזכויות ובתיאומי המס ל 2022 (במידה והדבר כדאי).

5.  אופן הטיפול בבקשות להחזרי מס ובדוחות שנתיים:

5.1  במקרים בהם מופת לא כללה בחישוב המס על הגמלה את הפטור של קיבוע זכויות (בהתאם לסעיף 9א), מכין הדוח השנתי יבצע תאום וחישוב פטור בהתאם לשיטת המקדם ואישורי פקיד השומה בנדון.

5.2  בדוחות החזרי מס שנתים ודוחות שנתיים שהוגשו או יוגשו ביחס לשנים 2020 ואילך בהתבסס על האישורים הקודמים (אישורי פקיד שומה מ 1/2020 עד 2/2022),  שיעור הפטור יעודכן בהתאם לגישת המקדם (ההנחיות החדשות לא מציינות האם העדכון הזה יבוצע באמצעות פניה של מגיש הדוח/ המייצג או בהליך אוטומטי של רשות המסים).

עצתי לפנות בהמשך השנה, בכתב לרשות המסים ולבקש, לפי הצורך, לבצע את העדכון (בעיקר לגבי גמלאים שפרשו מצהל והיוונו לפני 1992).

5.3  ביחס לדוחות שהוגשו לשנים 2016-2019 יינתן הפטור בהתאם לאישורי קיבוע הזכויות הקודמים, אולם לבקשת הגמלאי ניתן יהיה להחיל את הקיבוע לפי התחשיב החדש (בנושא ההיוון) וזאת גם ביחס לשנים אלו.

נספח - טבלת גיל מקדם.jpg

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"