המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

"קצבה מוכרת" היא חלק מהפנסיה הנובע מהכנסות פטורות - הפקדות של כספים שמס שולם בעדם טרם ההפקדה  ולכן היא פטורה ממס, הפטור ניתן במטרה להימנע ממיסוי כפול של כספי קופות הגמל והפנסיה.

המאמר מפרט באלו מקרים היא נוצרת? כיצד אפשר לקבלה? אלו טעויות תחשיב עלולות לקרות בדרך וכיצד לפתרם ?

קבלת קצבה מוכרת מקטינה את הפנסיה החייבת במס ! 

לדוגמה הפנסיה החודשית המשולמת ע"י הקופה היא 20,000 שקל ותחשיב הקצבה המוכרת - 3000 שקל, ההכנסה למס מהפנסיה תהיה 17,000 (סכום "הקצבה המזכה"), מסכום הכנסה זו  (ה 17,000) ינוכה בנוסף הפטור שבחישוב קיבוע הזכויות.

דיווח לגביה כלול באזור האישי באתרי האינטרנט של הקופות, המידע (לרוב, חלקי) משנת 2012 ואילך.
 

נשמח לעזור לכם בבדיקת הזכאות לקצבה מוכרת במטרה להגדילה; בהכנת התחשיב ובהגשת האישורים המתאימים לקופות, אשר יקנו להם את הפטור הנוסף ויגדילו את הכנסותיכם.

 לבדיקה נא צרו קשר (052-6132210).

מקרים של הכנסות פטורות ( הפקדות משנת 2012 ואילך):

1. הפקדות המעסיק לתגמולים בפוליסת בטוח מנהלים או בפוליסת הפנסיה של העובד, בסכום מעל 1978 שקל  (7.5% * 26,378 ברוטו לגמל), היות ומס שולם בעת ההפקדה (נזקף שווי למס).

2. סכומים שנוכו מהעובד במשכורת החודשית עבור תגמולים בסכום מעל 739 שקל (7% מהשכר הממוצע  ל2021), היות ובגינן אין הטבת מס, ולכן סכום זה ירד מהנטו. 

3. סכומי החיוב בשווי מס במשכורת החודשית עבור הפקדות המעסיק לפיצוים מעל 2908 שקל (8.3%*34,900 שכר ברוטו לגמל)  היות ונזקף שווי למס, דהיינו מנוכה מס בעת הפקדה (במשכורת החודשית).

4. כספי פיצויים בקופות שעברו התחשבנות מס והושארו בקופה לאחר הפרישה.

5. כספי קופות גמל שנתקבלו בירושה והושארו בקופות על שם היורשים.

6. הפקדות למינהן בקופות במעמד עצמאי שלא נתקבלו בגינן הטבות מס, לדוגמה - הפקדה בקופת גמל לעצמאים שלא ניתן בגינה ניכוי או זיכוי ( מעל 16% * 8700); דוגמה נוספת - הפקדות חד פעמיות בקופות שאינן משלמות קצבה בתכניות לפי סעיף 190 מעבר ל~ 35 אלף שקל הראשונים.

7. כספי הפקדה בקופת גמל להשקעה (עד 70,000 שקל לשנה למפקיד בוגר). הפקדות אלו הן מחד נזילות, ומאידך ניתנות גם לחסכון לטווח ארוך ולהעברה בהמשך לקופות גמל המשלמות קצבה מוכרת ולהורשה פטורה. בנוסף, בעת משיכה ישנו מיסוי נמוך על הרווחים.

 8. אם נותרו (הושארו) בקופות סכומים להיוון בפטור (שנתקבל באישור ממס הכנסה בעבר) ושטרם נמשכו, ניתן לראות בהם תשלומים פטורים ולקבל מתוכם קצבה מוכרת.

איך וכיצד לקבל : 

 • משיכת קצבה מוכרת  תעשה ע"י פניה לחברת הביטוח או בית השקעות המנהל את הקופה בה מדווחים כספי הקצבה המוכרת, בדומה לפניה למשיכת פנסיה רגילה ("קצבה מזכה").

 • ניתן לקבל את הקצבה המוכרת החל מגיל 60 (או במקרה של נכות יציבה מעל 75%).

 • דהינו, אין צורך לחכות לגיל פרישה ובמקרים שיש צורך בפנסיה חלקית לפני גיל 67 (לגברים) כדאי לבחון קבלת קצבה מוכרת תחילה - להשלמת ההכנסה עד לקבלת הפנסיה הרגילה בגיל 67

חשוב לדעת (מעודכן לינואר 2020):

 • הקצבה המוכרת מחושבת בנוסף ובנפרד מ"הקצבה המזכה" (חלק הפנסיה הרגילה הזכאי לסל הטבות מס לפיצויים בקיבוע זכויות).

 • בעת קבלת טופס 106 מהמעסיק מומלץ להשוות את דיווחי סכומי הקצבה המוכרת שבטופס (דיווחה המעסיק) לסכומים הרשומים בדוחות השנתיים של הקופות (קופות הגמל / ביטוחי מנהלים / קרנות הפנסיה החדשות) ולוודא התאמה.

 •  במידה ונמצאת אי התאמה מומלץ לפנות לקופה ולבקש שיתקנו בהתאם לדיווחי המעסיק  (בנוסף מומלץ לשמור העתק מכל טפסי 106 משנת 2012 ואילך, האמורים לכלול את המידע בדבר הסכומים שהופקדו באותה שנה בגין קצבה מוכרת).

 • בחישוב הקצבה המוכרת ע"י המעביד ב106, נלקחות בחשבון  גם הפקדות בקופות פנסיה ותיקות, אולם היא מתייחסת לחלק שהופקד בקופות הלא ותיקות בלבד.

 •  בחוזר רשות ההון מ 29 ביולי 2019 [מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון], סעיף 8, הקופות נדרשות לייחס את סכומי רכיבי ההפקדות הקצבתים בהתאם לפרטים שמסר המעסיק או העמית העצמאי לחברה המנהלת את הקופה במועד ההפקדה (תוקף ההוראה החל מ 1 לינואר 2020 ואילך).   

 • במידה ומעסיק לא מסר אינפורמציה לגבי הייחוס בחלוקה בין סכומי קצבה מזכה (רגילה) לסכומי קצבה מוכרת , יתבצע ייחוס ההפקדות בקופה בהתאם לתקרות הסכומים הפטורים שבפקודת מס הכנסה, ותשלומים העולים על הן יסווגו כתשלומים פטורים - קצבה מוכרת.

 • אין בחוזר דרישה אקטיבית מקופות לבצע טיוב של הנתונים - לבדוק ולתקן את סכומי הקצבה המוכרת בהתאם לדיווחי המעסיק לשנים 2012 - 2019 . בשנים אלו,לרוב, חישבו החברות המנהלות את סכומי הקצבה המוכרת בנפרד בהתאם לתקרות שבפקודה.

 • דהיינו, החלוקה בין קצבה מוכרת לקצבה מזכה (הפנסיה הרגילה החייבת במס) ברישומים בקופות לא הייתה מדויקת בעת רישום הפקדות בשנים 2012- 2019 (החברות המנהלות את הקופות ידעו רק על סכומי ההפקדות שהן קיבלו ולא התייחסו להפקדות במקביל בקופות אחרות). לכן לעתים קרובות הסכומים הפטורים (הקצבה המוכרת) שחושבו על ידן היו נמוכים מהסכומים ה"אמתיים"...

 • סעיף 8ד 3) בחוזר, קובע הנחיות המאפשרות לעמית לבקש לתקן ולסווג נכונה הפקדות עבר כתשלומים פטורים (הפקדה לקצבה מוכרת) במקום הסיווג הראשוני כיתרות לא פטורות (הפקדה לקצבה מזכה).       הדבר מצריך הוכחה  וניתן גם להסתמך על אישורי קופות גמל אחרות בדבר ההפקדות שקיבלו וסווגו כסכומים לא פטורים (הפקדה לקצבה  מזכה).  {**}

 • החוזר מאפשר לעמית שיש לו יותר מקופת גמל אחת לבקש לבצע משיכה של התשלומים הפטורים (הקצבה המוכרת) בכל קופת גמל שיבחר [סעיף 8ד לחוזר, מסדיר טכנית את הנושא]. חשוב לבחון ביצוע העברה כזו, באם יש כוונה למשוך חלק מכספי הפיצויים בסכום חד פעמי ולייעד את יתרת הכספים לתשלום פנסיה (ההעברה תאפשר לקבל חלק גדול יותר מפנסיה כקצבה מוכרת הפטורה ממס).

 • רשות המסים מפנה את הפונים לאישור תחשיבי הקצבה המוכרת, לחברות המנהלות את הקופות (חברות הביטוח ובתי השקעה גדולים) והנוהל דלעיל מסדיר את הכללים לטיפול ב"קצבה המוכרת" בקופות, בהתאמה.

הערות נוספות:  

 • בין השנים 2000 ל-2011 היו כללים אחרים לחישוב הקצבה המוכרת, והיא הייתה רלבנטית רק לגבי בעלי משכורות גבוהות מאוד (~ מעל 50 אלף שקל בחודש, מצריך בדיקה פרטנית).

 • ניתן להוון כספי ההכנסות הפטורות - כלומר, לבצע משיכה חד פעמית, אשר תחוייב במס מופחת על הרווחים שנצברו עליהן (15% נומנילי או 25% ריאלי). היוון הכספים מותנה בקבלת קצבה מזערית אחרת מעל 4498 ש"ח. ההיוון ניתן בנוסף ל"סל הפטור" על-פי נוסחת הקיזוז, וכדאי לנצל את הסל במלואו בטרם בקשת היוון הקצבה המוכרת. 

 • שימו לב - במקרה שהפנסיה משולמת על ידי קרן פנסיה ותיקה, אין זכאות לקצבה המוכרת. באם מתקבלת בנוסף פנסיה מקופה שאינה קרן ותיקה, הקצבה המוכרת תשולם מקופה זו בלבד (לאחר תחשיב משותף).

 • ב 2015 ניתנה החלטת מיסוי מקדמית בהסכם  לעניין הרשאה לקופות גמל לנכות ישירות מס במקור בעת מימוש היוון קצבה מוכרת בתנאים מסוימים; הפרדת הכספים בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת, סכום מקסימלי בתלות בגיל בעת הפקדה (בגיל 60 עד כ 8.9 מיליון, בגיל 67 עד כ 8.3 מיליון, בגיל 75 עד כ 6.6 מיליון שקל וכו...), העמית בן 60 ויותר, קבלת קצבה מזערית,  וכו . (רלוונטי לרוב לגבי מימוש בפטור של הפקדות לקופות גמל לפי תיקון 190)

 • בהפקדות עצמאיות לקופות גמל לפי תיקון 190, חשוב לבדוק שניתן לנצל בשנת ההפקדה את הטבת המס בגין 35 אלף שקל הראשונים (שכן במשיכה בחזרה בעתיד סכום זה יחויב במס).

{**}  נשמח לעזור לכם בבדיקת נכונות סכומי הזכאות לקצבה מוכרת המדווחים ע"י הקופות, בהכנת תחשיב רואה חשבון מפורט ובעקבותיו הגשת בקשה לחברות המנהלות את הקופות - לעדכון  סכומי הקצבה המוכרת, שיקנה לכם פטור מס נוסף ויגדיל את הכנסותיכם

כמו כן, נוכל לעזור בבחינה האם וממתי לבקש לקבל קצבה מוכרת - פטורה ממס  (לפורשים פרישה מוקדמת או למי שנצרך להגדלת ההכנסה החודשית מגיל 60 ואילך).

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

קצבה מוכרת - פטורה ממס

 צרו קשר להשגת חסכון מס מירבי, בהגיעכם לגיל פרישה ובעזיבת עבודה

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר    Ra'anana

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il