whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

"קצבה מוכרת" היא חלק מהפנסיה הנובע מהכנסות פטורות - הפקדות של כספים שהמס שולם בעדם טרם ההפקדה  ולכן היא פטורה ממס, הפטור ניתן במטרה להימנע ממיסוי כפול של כספי קופות הגמל והפנסיה.

המאמר מפרט,  באלו מקרים היא נוצרת?  כיצד לקבלה?  אלו טעויות תחשיב עלולות לקרות?  כיצד להגדילה ?

היתרון הגדול בקבלת קצבה מוכרת הוא בחסכון המס הנוסף מהפנסיה שהיא מקנה - לפי % המס השולי (מעבר לפטור המס בגין קצבה מזכה לפי  9א - המחושב בקיבוע זכויות)!

 

לדוגמה הפנסיה החודשית המשולמת ע"י הקופה היא 20,000 שקל וסכום הקצבה המוכרת המחושבת - 3000 שקל, ההכנסה למס מהפנסיה תהיה 17,000 (= סכום "הקצבה המזכה").

מסכום הכנסה זו (ה 17,000) ינוכה בנוסף סכום פטור המס שאושר ב קיבוע הזכויות.

דיווח לגביה כלול באזור האישי באתרי האינטרנט של הקופות, המידע הינו לרוב חלקי.

בפועל נערך תחשיב אד-הוק נוסף, בקופות, לפני קביעת סכומה הסופי (פנסיה הראשונה).
 

נשמח לעזור לכם בבדיקת הזכאות לקצבה מוכרת במטרה להגדילה; בהכנת התחשיב ובהגשת האישורים המתאימים לקופות ולמס הכנסה (לבעלי הכנסות גבוהות), אשר יקנו להם את הפטור הנוסף ויגדילו את הכנסותיכם.    

 לבדיקה נא צרו קשר (052-6132210).

מקרים של הכנסות פטורות ( הפקדות משנת 2012 ואילך):

1. הפקדות המעסיק לתגמולים בפוליסת בטוח מנהלים או בפוליסת הפנסיה של העובד, בסכום מעל 1978 שקל  (7.5% * 26,378 שכר ברוטו לגמל), היות ומס שולם בעת ההפקדה (נזקף שווי למס).

2. סכומים שנוכו מהעובד במשכורת החודשית עבור תגמולים בסכום מעל 739 שקל (7% * 10,551 - השכר הממוצע ל 2020-2), היות ובגינן אין הטבת מס, ולכן סכום זה ירד מהנטו. 

3. סכומי החיוב בשווי מס במשכורת החודשית עבור הפקדות המעסיק לפיצוים מעל 2908 שקל (8.3%*34,900 שכר ברוטו לגמל)  היות ונזקף שווי למס, דהיינו מנוכה מס בעת הפקדה (במשכורת החודשית).

4. כספי פיצויים בקופות שעברו התחשבנות מס והושארו בקופה לאחר הפרישה.

5. כספי קופות גמל שנתקבלו בירושה והושארו בקופות על שם היורשים.

6. הפקדות למינהן בקופות במעמד עצמאי שלא נתקבלו בגינן הטבות מס, לדוגמה - הפקדה בקופת גמל לעצמאים שלא ניתן בגינה ניכוי או זיכוי ( מעל 16% * 8900); דוגמה נוספת - הפקדות חד פעמיות בקופות שאינן משלמות קצבה בתכניות לפי סעיף 190 מעבר ל~ 35 אלף שקל הראשונים.

7. כספי הפקדה בקופת גמל להשקעה (עד 72,616 שקל לשנה למפקיד בוגר ב 2022). הפקדות אלו הן מחד נזילות, ומאידך ניתנות גם לחסכון לטווח ארוך ולהעברה בהמשך לקופות גמל המשלמות קצבה מוכרת ולהורשה פטורה. בנוסף, בעת משיכה ישנו מיסוי נמוך על הרווחים.

 8. אם נותרו (הושארו) בקופות סכומים להיוון בפטור (שנתקבל באישור ממס הכנסה בעבר) ושטרם נמשכו, ניתן לראות בהם תשלומים פטורים ולקבל מתוכם קצבה מוכרת.

איך וכיצד לקבל : 

 • צריך לפנות לחברת הביטוח או בית השקעות המנהל את הקופה בה מדווחים מירב כספי הפנסיה / ביטוח המנהלים שלכם, ולבקש שיכינו תחשיב קצבה מוכרת. מומלץ לבדוק את התחשיב ובהמשך למלא טפסים ולבקש למשוך קצבה זו בדומה להליך לבקשה למשיכת פנסיה רגילה ("קצבה מזכה").

 • ניתן לקבל את הקצבה המוכרת החל מגיל 60 (או במקרה של נכות יציבה מעל 75%).

 • דהינו, אין צורך לחכות לגיל פרישה ובמקרים שיש צורך בפנסיה חלקית לפני גיל 67 (לגברים) כדאי לבחון קבלת קצבה מוכרת תחילה - להשלמת ההכנסה עד לקבלת הפנסיה הרגילה בגיל 67

חשוב לדעת (מעודכן לינואר 2020):

 • הקצבה המוכרת מחושבת בנוסף ובנפרד מ"הקצבה המזכה" (חלק הפנסיה הרגילה הזכאי לסל הטבות מס לפיצויים בקיבוע זכויות).

 • בעת קבלת טופס 106 מהמעסיק מומלץ להשוות את דיווחי סכומי הקצבה המוכרת שבטופס (דיווחה המעסיק) לסכומים הרשומים בדוחות השנתיים של הקופות (קופות הגמל / ביטוחי מנהלים / קרנות הפנסיה החדשות) ולוודא התאמה.

 •  במידה ונמצאת אי התאמה מומלץ לפנות לקופה ולבקש שיתקנו בהתאם לדיווחי המעסיק  (בנוסף מומלץ לשמור העתק מכל טפסי 106 משנת 2012 ואילך, האמורים לכלול את המידע בדבר הסכומים שהופקדו באותה שנה בגין קצבה מוכרת).

 • בחישוב הקצבה המוכרת ע"י המעביד ב106, נלקחות בחשבון  גם הפקדות בקופות פנסיה ותיקות, אולם היא מתייחסת לחלק שהופקד בקופות הלא ותיקות בלבד.

 • במידה ומעסיק לא מסר אינפורמציה לגבי הייחוס בחלוקה בין סכומי קצבה מזכה (רגילה) לסכומי קצבה מוכרת , יתבצע ייחוס ההפקדות בקופה בהתאם לתקרות הסכומים הפטורים שבפקודת מס הכנסה, ותשלומים העולים על הן יסווגו כתשלומים פטורים - קצבה מוכרת.

 • אין בחוזר דרישה אקטיבית מקופות לבצע טיוב של הנתונים - לבדוק ולתקן את סכומי הקצבה המוכרת בהתאם לדיווחי המעסיק לשנים 2012 - 2019 . בשנים אלו,לרוב, חישבו החברות המנהלות את סכומי הקצבה המוכרת בנפרד בהתאם לתקרות שבפקודה.

 • דהיינו, החלוקה בין קצבה מוכרת לקצבה מזכה (הפנסיה הרגילה החייבת במס) ברישומים בקופות לא הייתה מדויקת בעת רישום הפקדות בשנים 2012- 2019 (החברות המנהלות את הקופות ידעו רק על סכומי ההפקדות שהן קיבלו ולא התייחסו להפקדות במקביל בקופות אחרות). לכן לעתים קרובות הסכומים הפטורים (הקצבה המוכרת) שחושבו על ידן היו נמוכים מהסכומים ה"אמתיים"...

 • סעיף 8ד 3) בחוזר, קובע הנחיות המאפשרות לעמית לבקש לתקן ולסווג נכונה הפקדות עבר כתשלומים פטורים (הפקדה לקצבה מוכרת) במקום הסיווג הראשוני כיתרות לא פטורות (הפקדה לקצבה מזכה).       הדבר מצריך הוכחה  וניתן גם להסתמך על אישורי קופות גמל אחרות בדבר ההפקדות שקיבלו וסווגו כסכומים לא פטורים (הפקדה לקצבה  מזכה).  {**}

 • החוזר מאפשר לעמית שיש לו יותר מקופת גמל אחת לבקש לבצע משיכה של התשלומים הפטורים (הקצבה המוכרת) בכל קופת גמל שיבחר [סעיף 8ד לחוזר, מסדיר טכנית את הנושא]. חשוב לבחון ביצוע העברה כזו, באם יש כוונה למשוך חלק מכספי הפיצויים בסכום חד פעמי ולייעד את יתרת הכספים לתשלום פנסיה (ההעברה תאפשר לקבל חלק גדול יותר מפנסיה כקצבה מוכרת הפטורה ממס).

 • רשות המסים מפנה את הפונים לאישור תחשיבי הקצבה המוכרת, לחברות המנהלות את הקופות (חברות הביטוח ובתי השקעה גדולים) והנוהל דלעיל מסדיר את הכללים לטיפול ב"קצבה המוכרת" בקופות, בהתאמה.

קצבה מוכרת בגין הפקדות לשנים 2000-2011:  

 • בין השנים 2000 ל-2011 היו כללים אחרים לחישוב הקצבה המוכרת והכרה בפטור, הנושא הינו רלבנטי רק לבעלי משכורות גבוהות (~ מעל 40 אלף שקל בחודש, מצריך בדיקה פרטנית).                  שכן, לפי נוסח החוק לפני 2012, ניתן היה לבחור בין הפטור הכללי לקצבה מזכה לבין הפטור לקצבה מוכרת - כגבוה שביניהם... 

 • החל מגיל 60 ניתן לקבל את הקצבה המוכרת הזו, בפטור (או במקרה של פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה של 75% או יותר).   

 • ההליך לקבלתה: תחילה, יש לקבל תחשיב מחברת הביטוח, מומלץ לבדקו.     בהמשך לפנות בבקשה לפקיד השומה לקביעת סכום הפטור ממס הכנסה בצרוף התחשיב.   פקיד השומה יקבע את סכום הפטור - לרוב חלקי... בהסתמך על נוסח החוק עד 2011 (לפני תיקון 190 לפקודה) + בהתחשב במשיכות והיוונים בפטור ובכפוף לפרשנות מ"ה של הוראות המעבר של תיקון 190.

 • סכום הפטור שבאישור פ"ש בגין הקצבה המוכרת ל2000-2011, יתווסף לסכום הפטור בגין קצבה מוכרת ל2012 ואילך (שחושב ישירות ע"י הקופה המנהלת) + לסכום הפטור בגין הקצבה המזכה ("קיבוע זכויות")  וביחד ינוכו כהכנסה פטורה ממס בתלוש הפנסיה החודשי.​

הערות נוספות

 • ניתן להוון כספי ההכנסות הפטורות - כלומר, לבצע משיכה חד פעמית, אשר תחוייב במס מופחת על הרווחים שנצברו עליהן (15% נומנילי או 25% ריאלי). היוון הכספים מותנה בקבלת קצבה מזערית אחרת מעל 4,606 ש"ח. ההיוון ניתן בנוסף ל"סל הפטור" על-פי נוסחת הקיזוז, וכדאי לנצל את הסל במלואו בטרם בקשת היוון הקצבה המוכרת. 

 • במקרה הספציפי של כספים שהושארו בקופה למרות שקיבלו פטור בעת עזיבת העבודה (באשור פקיד שומה לטופס 161א) - ניתן למשוך את הכספים בכל עת (ללא מגבלת גיל) ורווחים הראלים ימוסו ב 25% (טכנית בכפוף לקבלת העתק אישור הפטור של פ"ש, הקופה אמורה להעבירם פנימית לחשבון חדש על שם העמית ולסווגם בהתאם).

 • שימו לב - במקרה שהפנסיה משולמת על ידי קרן פנסיה ותיקה, אין זכאות לקצבה המוכרת. באם מתקבלת בנוסף פנסיה מקופה שאינה קרן ותיקה, הקצבה המוכרת תשולם מקופה זו בלבד (לאחר תחשיב משותף).

 • ב 2015 ניתנה החלטת מיסוי מקדמית בהסכם  לעניין הרשאה לקופות גמל לנכות ישירות מס במקור בעת מימוש היוון קצבה מוכרת בתנאים מסוימים; הפרדת הכספים בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת, סכום מקסימלי בתלות בגיל בעת הפקדה (בגיל 60 עד כ 8.9 מיליון, בגיל 67 עד כ 8.3 מיליון, בגיל 75 עד כ 6.6 מיליון שקל וכו...), העמית בן 60 ויותר, קבלת קצבה מזערית,  וכו . (רלוונטי לרוב לגבי מימוש בפטור של הפקדות לקופות גמל לפי תיקון 190)

 • בהפקדות עצמאיות לקופות גמל לפי תיקון 190, חשוב לבדוק שניתן לנצל בשנת ההפקדה את הטבת המס בגין 35 אלף שקל הראשונים (שכן במשיכה בחזרה בעתיד סכום זה יחויב במס), לחליפין ליעדן להורשה בפטור.

{**}  נשמח לעזור לכם בבדיקת נכונות סכומי הזכאות לקצבה מוכרת המדווחים ע"י הקופות, בהכנת תחשיב רואה חשבון מפורט ובליווי התהליך בעצות, הדרכה ובדיקות - במטרה למקסם את סכום הקצבה המוכרת שלכם.      לבעלי הכנסות גבוהות בין 2000-2011 נשמח לסייע בטיפול בפניה לפקיד השומה ובבדיקת הסכום המאושר.

בנוסף, נוכל לעזור בבחינה האם וממתי לבקש לקבל קצבה מוכרת - פטורה ממס  (לפורשים פרישה מוקדמת או למי שנצרך להגדלת ההכנסה החודשית מגיל 60 ואילך).

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר, בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

קצבה מוכרת - פטורה ממס