צרו קשר לבדיקת זכויותיכם ואפשרויות להחזרי מס

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

"קצבה מוכרת" היא קצבה פטורה ממס שמקורה בכספים שכבר שולם בעדם מס קודם לכן - ונועדה למנוע מיסוי כפול של כספי קופות הגמל והפנסיה - המאמר מפרט מתי וכיצד אפשר לקבלה?

 

קבלתה מקטינה את סכום יתרת הפנסיה החייב במס! 

היא חלה רק במקרים שפנסיה משולמת על ידי קופה שאינה קרן פנסיה ותיקה.

למי שזכאי לה, כדאי לבדוק שהיא אכן מתקבלת בפועל ושהתחשיב נכון.

הקצבה המוכרת מחושבת בנוסף ובנפרד מ"הקצבה המזכה" (המתבססת על סל הטבות המס הרגיל  לפיצויים).

 

המטרה היא למנוע מיסוי נוסף בשלב המשיכה/בשלב קבלת הקצבה של כספים שמגיעים מהפקדות בקופות גמל ופנסיה, כשההפקדות הן נטו לאחר מס ו/או לא נתקבלה בגינן הטבת מס ו/או כשנזקף בגינן שווי שמוש ("הכנסות פטורות" בלשון פקודת מס הכנסה).  

גמלאים, אם משכורתכם מ-2012 ואילך (ברוטו לגמל) הייתה 24 אלף ש"ח ומעלה,קרוב לוודאי שמגיע לכם פטור זה.  נשמח לעזור לכם בבדיקת הזכאות לקצבה מוכרת, בהכנת התחשיב ובהשגת האישורים המתאמים ממס הכנסה ומחברות הביטוח, שיקנו לכם את הפטור הנוסף ויגדילו את הכנסותיכם.  לבדיקה נא צרו קשר (052-6132210).

מקרים של הכנסות פטורות (על הפקדות משנת 2012 ואילך):

1. סכומי הפקדות המעסיק לתגמולים בפוליסת בטוח מנהלים או בפוליסת הפנסיה של העובד, בסכום מעל 1857 שקל  (7.5% * 24,765 ברוטו לגמל), היות ומס שולם בעת ההפקדה (נזקף שווי למס).

2. סכומים  שנוכו במשכורת החודשית עבור תגמולים בסכום מעל 609 שקל (8700*7%), היות ובגינן אין הטבת מס, ולכן סכום זה ירד מהנטו. [דהיינו רלבנטי לכל מי שמשתכר מעל המשכורת הממוצעת!]

3. סכומי החיוב בשווי מס במשכורת החודשית עבור הפקדות המעסיק לפיצוים מעל 2733 שקל (8.3%*32,800 שכר ברוטו לגמל)  היות ונזקף שווי למס, דהיינו מנוכה מס בעת הפקדה (במשכורת החודשית).

4. כספי פיצויים בקופות שעברו התחשבנות מס והושארו בקופה לאחר הפרישה.

5. כספי קופות גמל שנתקבלו בירושה והושארו בקופות על שם היורשים.

6. הפקדות למינהן בקופות במעמד עצמאי שלא נתקבלו בגינן הטבות מס, לדוגמה - הפקדה בקופת גמל לעצמאים שלא ניתן בגינה ניכוי או זיכוי ( מעל 16% * 8700); דוגמה נוספת - הפקדות חד פעמיות בקופות שאינן משלמות קצבה בתכניות לפי סעיף 190 מעבר ל~ 35 אלף שקל הראשונים.

7. כספי הפקדה בקופת גמל להשקעה (עד 70,000 שקל לשנה למפקיד בוגר). הפקדות אלו הן מחד נזילות, ומאידך ניתנות גם לחסכון לטווח ארוך ולהעברה בהמשך לקופות גמל המשלמות קצבה מוכרת ולהורשה פטורה. בנוסף, בעת משיכה ישנו מיסוי נמוך על הרווחים.

 8. אם נותרו (הושארו) בקופות סכומים להיוון בפטור (שנתקבל באישור ממס הכנסה בעבר) ושטרם נמשכו, ניתן לראות בהם תשלומים פטורים ולקבל מתוכם קצבה מוכרת.

איך וכיצד לקבל: 

  • לצורך קבלת אישור הפטור יש לפנות ולספק תחשיב ותיעוד תומך למס הכנסה.  בחלק מהמקרים הטיפול בקבלת הכספים/הקצבה המוכרת יעשה ישירות מול חברות הביטוח המנהלות את הקופות.

  • חברות הביטוח יודעות רק על ההפקדות שבוצעו דרכם, ולכן המידע שברשות כל אחת מהם (באם יש הפקדות במקביל לקופה אחרת/ קרן פנסיה אחרת) לגבי תחשיב סכום הקצבה החודשית המוכרת הנו חלקי בלבד ולכן נמוך מהמגיע.

  • ניתן לקבל את הקצבה המוכרת החל מגיל 60 (או במקרה של נכות יציבה מעל 75%).

  • בחישוב הקצבה המוכרת נלקחות בחשבון  גם הפקדות בקופות פנסיה ותיקות, אולם היא מתייחסת לחלק שהופקד בקופות הלא ותיקות.

  • הטיפול בקבלת הפטור ממס הכנסה מסובך (להוציא מקרים במסגרת החלטת המיסוי לגבי השקעות לפי סעיף 190), זאת בשל חסמים טכניים שונים הנובעים מהצורך באיסוף נתונים מורכב (מספר קופות, מספר מעסיקים וכו), וכן מכיוון שמס הכנסה טרם פירסם הנחיות ברורות בנושא.

  • חובת ההוכחה לזכאות חלה על הפורש עצמו.

חשוב לדעת

  • בין השנים 2000 ל-2011 היו כללים אחרים לחישוב הקצבה המוכרת, והיא הייתה רלבנטית רק לגבי בעלי משכורות גבוהות מאוד (~ מעל 50 אלף שקל בחודש, מצריך בדיקה פרטנית).

  • בהפקדות עצמאיות לקופות גמל לפי תיקון 190, חשוב לבדוק שניתן לנצל בשנת ההפקדה את הטבת המס בגין 35 אלף שקל הראשונים (שכן במשיכה בחזרה בעתיד סכום זה יחויב במס).

  • ניתן להוון כספי ההכנסות הפטורות - כלומר, לבצע משיכה חד פעמית, אשר תחוייב במס מופחת על הרווחים שנצברו עליהן (15% נומנילי או 25% ריאלי). היוון הכספים מותנה בקבלת קצבה מזערית אחרת מעל 4418 ש"ח. ההיוון ניתן בנוסף ל"סל הפטור" על-פי נוסחת הקיזוז, וכדאי לנצל את הסל במלואו בטרם בקשת היוון הקצבה המוכרת. 

  • ב 2015 ניתנה החלטת מיסוי מקדמית בהסכם  לעניין הרשאה לקופות גמל לנכות ישירות מס במקור בעת מימוש היוון קצבה מוכרת בתנאים מסוימים; הפרדת הכספים בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת, סכום מקסימלי בתלות בגיל בעת הפקדה (בגיל 60 עד כ 8.9 מיליון, בגיל 67 עד כ 8.3 מיליון, בגיל 75 עד כ 6.6 מיליון שקל וכו...), העמית בן 60 ויותר, קבלת קצבה מזערית,  וכו . (רלוונטי לרוב לגבי מימוש בפטור של הפקדות לקופות גמל לפי תיקון 190)

נשמח לעזור בבדיקת הזכאות לקצבה מוכרת, בהכנת התחשיב ובהשגת האישורים המתאמים ממס הכנסה ומחברות הביטוח, שיקנו לכם את הפטור הנוסף ויגדילו את הכנסותיכם

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

קצבה מוכרת - פטורה ממס

צרו קשר