חלוקת הנכסים הפנסיונים בין בני הזוג בעת גירושין – היבטי מס

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

המאמר להלן, מפרט את העקרונות ואת השלבים הנדרשים ליישום הסדר איזון נכסים פנסיונים בין בני זוג שהתגרשו - בהתאם לחוק ולסעיפים הרלבנטיים בפקודת מס הכנסה 

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014 הסדיר את  חלוקת הזכויות בין בני הזוג המתגרשים בקופות גמל, קרנות פנסיה וזכויות בפנסיה תקציבית  ואת דרכי ההעברה של הכספים ביניהם.

כאשר ערך הנכסים פנסיונים הצבור (ללא קופות פנסיה ותיקות) של בן/בת הזוג המעביר/ה (להלן "העמית") קטן מסכום התקרה של  כמיליון וחצי שקלים -ההעברה לבן/בת הזוג לשעבר פטורה ממס.

אם הסכום של נכסים אלו גבוה מתקרה זו , החלק בסכום העברה שמעל לתקרה חייב במס שמתחלק שווה בשווה בין הצדדים [סעיף 9 (17א) לפקודה].
 

במרבית המקרים, הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא משויך כקרן פנסיה של בן הזוג לשעבר.    בבוא העת, כשהפנסיה משולמת לעמית, חלק מסכומה נטו (לאחר ניכוי מס לפי השעור החל על העמית, במועד התשלום) מועבר חודשית לחשבון הבנק של בן הזוג לשעבר.

דוגמה:  ערך הנכסים הפנסיונים של העמית 1.7 מיליון שקל, סכום העברה לבן הזוג 300 אלף שקל;

החישוב 300-(1700-1500) = 100 אלף מההעברה פטור ממס   והיתרה - 200 אלף חייב במס שינוכה מהצדדים; 21% X 200K ינוכה מסכום ההעברה ו200K X 21% ינוכה מיתרת הכספים הפנסיונים שנותרה בידי העמית אחרי ההעברה.

 

ההליך מבוצע במספר שלבים:

  1. מתן פסיקתא (תמצית פס"ד, אופרטיבית, ללא ההנמקה) ע"י בית הדין הרבני או האזרחי, לגבי חלוקת הנכסים בין בני הזוג, המבוססת על מסמך הסדר איזון משאבים שמכין אקטואר.                        [עם פקיעת הנישואין מחולק שוויו של כלל הרכוש בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת, באמצעות העברה של החלק שמעל 50% מבן הזוג-העמית שערך נכסיו גבוה יותר לבן הזוג לשעבר]

  2. ישנן שתי חלופות אפשריות לבחירת בן הזוג לשעבר המקבל;                                                           A. העברת מלוא סכום איזון המשאבים באופן חד פעמי.                                                                 B. הצדדים מתקזזים ע"י העברת זכויות באחוזים  מתוך הפנסיה נטו שתשולם בעתיד לבן הזוג לשעבר + העברה של חלק קופות הפיצויים ההוניות וסכום השלמת פיצויים הצפוי ע"י המעביד בעזיבת העבודה של העמית.

  3. פניה לקרנות הפנסיה והקופות, דיווח על הפסיקתא - רישום אצלן של פרטי פס"ד והערת אזהרה בחשבון העמית לטובת בן הזוג לשעבר.    הקרנות והקופות פועלות בהתאם לתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז-2017 . 

  4. לאחר רישום הערת האזהרה, כל פעולה בחשבון הפנסיה של העמית מחייבת הסכמה בכתב של בן הזוג לשעבר ( עד לתשלום בפועל של הפנסיה...).                              

  5. העמית מחויב בפניה לרשות המיסים וחתימה בפני עו"ד על מסמך המפרט את כל נכסיו הפנסיונים.

  6. פקיד השומה בודק ומוציא אישור ובו הנחיות לקופות לגבי פטור המס בהעברה ולגבי ניכוי מס מכספים מעל התקרה, ניכוי המס יבוצע בחלוקה שווה – חצי  מהמס ינוכה מהסכום המועבר לחשבון חדש של בן הזוג לשעבר וחצי מהמס ינוכה מהיתרה של העמית שנותרה בקופה.

  7. רק לאחר קבלת אישור רשות המסים, נרשמת בפועל - הפרדת הכספים בחשבונות בתוך הקופות (תוך שמירה על תנאי הפוליסות המקוריות וסטטוס המס שלהם) או/ ו נעשית העברת כספים לקופות אחרות של בן הזוג לשעבר.    ללא אישורי רשות המסים, לא יהיה ניתן לקבל פנסיה בעתיד.

הערות:

  • אין צורך באישור פקיד שומה כדי להעביר את סכום האיזון המתייחס לגבי כספים פטורים ממס או אחרי התחשבנות מס כגון קרנות השתלמות, קופות תגמולים הוניות, קופות גמל להשקעה וכו.

  • במקרים רבים, התוצאה בפועל היא שגם שנים אחרי הגרושין העמית בקופה צריך לקבל הסכמה בכתב של בן/בת הזוג לשעבר, לפני ביצוע פעולות כלשהן בפוליסות ובחשבונות שלו בקופות הקצבתיות.

  • החוק דלעיל קובע גם כללים ביחס לחלוקה במקרה של פטירת אחד מבני הזוג,  וכן הוראות רלוונטיות במקרים של גמלאי צה"ל, משטרה ואנשי כוחות הביטחון.

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"