המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

להלן התנאים והכללים למשיכת תגמולים בפטור ממס, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) סעיפים 34-38 :

1.  קופ"ג תגמולים – עמית עצמאי (הוני- הפקדות עד סוף 2007), ניתן למשוך בפטור מס בהתקיים

 • הפקדות עד 31.12.2015 , אחרי 15 שנות ותק

 • אחרי גיל 60 , אחרי 5 שנות ותק (הפקדות)

בהתקיים התנאים, ניתן למשוך בפטור ישירות מהקופה (אין צורך לפנות למס הכנסה).   

2.  קופ"ג לקיצבה – עמית שכיר, הפקדות כספים עד 1.1.2000 (כולל רווחים  בגינם), ניתן למשוך בפטור מס (ישירות מהקופה) בהתקיים: 

 • אחרי גיל 60 , אחרי 5 שנות ותק (הפקדות)  

   [לחליפין ישמשו לצורך מתן קצבה (פנסיה) וכו]

 

3 קופ"ג תגמולים – עמית שכיר (הוני – הפקדות עד סוף 2007), ניתן למשוך בפטור מס (ישירות מהקופה) בהתקיים:

 • אחרי גיל 60 , אחרי 5 שנות ותק (הפקדות)

 • לגבי כספים שהופקדו עד סוף 2004, ניתן למשוך אחרי 6 חודשי אבטלה.

4.  קופ"ג לקיצבה – עמית שכיר, הפקדות כספים החל מ 1.1.2000 וכן הפקדות בקופ"ג לתגמולים  מ 1 בינואר 2008 ואילך (הן לעמית שכיר והן לעמית עצמאי)

-  המשיכה תבוצע באמצעות קבלת קצבה (ניתן לקבלה החל מגיל 60)!

 

הערות:

 • משיכה מוקדמת מקופת גמל לתגמולים שלא בהתאם לתנאים אלו תחשב כ"משיכה שלא כדין" ותמוסה לפי הגבוה מבין 35% לשיעור המס השולי שלכם ...

 •  משיכות "שלא כדין" מהפקדות שבוצעו עד 1.1.2000 ימוסו בשעור 35%.       

 • ניתן לקזז את סכום המשיכה "שלא כדין"  אך ורק כנגד נקודות זיכוי בסיסיות בלתי מנוצלות, אך לא כנגד ניכויים או זיכוים אחרים, וכו.

 • בצוק העתים, כדאי  לשקול לבקש הלוואה מקופת הגמל במקום לבצע משיכה שלא כדין.

 • במקרה פטירה, כספי קופ"ג לתגמולים (כולל רווחים שנצברו) שיקבלו היורשים יהיו פטורים ממס!במקרים מסוימים כדאי לשקול לייעד מראש את כספי התגמולים החייבים במס ליורשים.

 • בהתייחס לקופות תגמולים פטורות ממס גם הרווחים שלהן פטורים ממס - ולכן ככלי השקעה הן עדיפות על השקעות רגילות בשוק ההון שרווחים הראלים שלהן מתחייבים  ב 25% מס ... (וניתן לנייד את הכספים למסלולי השקעות שונים בבתי השקעות וחברות ביטוח שונים).

 • כידוע ניתן להעביר כספי תמלוגים מקופה נוכחית לקופה חדשה (בניהול בית השקעות / חברת ביטוח אחרים) - במקרים אלו יש לשמור את מסמכי ההעברה ל"תמיד" (להוכחה למ"ה)  ולוודא שמאפייני הכספים נרשמים נכון בקופה המקבלת.         אחרת, כספים שיכלו להיות  פטורים יכולים לאבד את המידע על מקורם אחרי המעבר (להתחייב במס במשיכה...).

 • בהגעה לגיל פרישה ניתן לבקש במסגרת "קיבוע זכויות" להוון (למשוך בסכום אחד) חלק או כל סכום שהצטבר בקופ"ג לקצבה (בקופות ותיקות עד 25%) ובתנאי שמתקבלת בנוסף קיצבה (פנסיה) מזערית (מעל 4606 שקל נכון ל2022).          ניתן לבקש פטור ממס על היוון הזה, במקרה כזה החלק הפטור יוחסר מהון הפטור שבנוסחת הקיזוז  ואת היתרה החייבת במס (מסכום ההיוון) ניתן לפרוס על פני מספר שנים (בהתאם לגיל העמית).

 • בפרישה לגמלאות, בעת הדיון כיצד לנצל את הטבות המס במסגרת "קיבוע זכויות" (161ד) - מומלץ לשקול גם את הצורך להוון בעתיד תגמולים קצבתים (בנוסף לטיפול בכספי הפיצויים ובפנסיה לקבל).

 • בנוסף לקופות הגמל הרגילות 1-4 הנ"ל [לפי סעיף 9א לפקודה]  - ישנם עוד שלוש סוגי קופות:   

5.  קופת גמל לפי תיקון 190 - (לחצו לקריאת מאמר מקיף לגבי הכדאיות)

6. קופת גמל להשקעה...  [סעיף 1 לפקודה - כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל...]

7. קופת גמל ל"קצבה אחרת" - קופת גמל לחסכון באופן פרטי - שהפקדות אליה לא היו זכאיות להטבות מס, הרווחים שלה חייבים ב 25% מס ראלי במשיכה, באם נמשכת קצבה ממנה - 35% מהקצבה פטור ממס [לפי סעיף 9ב - "סעיף עוללות"].

מקרים נוספים בהם ניתן למשוך תגמולים בפטור:

 • במקרים מיוחדים, ניתן למשוך תמלוגים בפטור מידי, כחריג (מבלי לעמוד בתנאים לעייל) - 

 1. הוצאות רפואיות מעל 50% מהכנסה השנתית (לא עבור שינים), לך או לקרובך.

 2. נקבעה נכות רפואית לתמיד של 75% ומעלה, לך או לקרובך. 

הגדרת קרוב היא אנכית: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.       יש לפנות באמצעות טופס 159 לצרף מסמכים ולקבל אישור.

במדריך לזכויות מס לאנשים עם מוגבלות ישנו הסבר התהליך לקבלת אישור לנכות רפואית.

3. השלמה לשכר מינימום חודשי או במקרה של ילד מתחת לגיל 18 -כפל שכר מנימום.                   יש לפנות באמצעות טופס 159א למ"ה, לצרף מסמכים ולקבל אישור.

 • משיכת כספים שאינם עולים על "סכום צבירה מזערי" [לפי תקון 5 לחוק קופ"ג                    במקרים שסך כל הסכומים בקופ"ג הקצבתיות (למעט בקרנות הוותיקות) הינו פחות מ 95,718  +  הנישום/ה  הגיע/ה לגיל 67  +  אינו/ה מקבל/ת קצבה או שמקבל קצבה מקרן ותיקה בסכום הנמוך מ 4500 שקל  - ניתן להוון בפטור ממס (למשוך בבת אחת) .    לשם כך יש להגיש בקשה לפקיד השומה בצרוף "דו"ח יתרות תגמולים לצרכי מס" שיופק מהמסלקה הפנסיונית. [הנוהל להגשה - מצגת מס הכנסה - נוב. 2020]

   1. סך הכנסות החייבות במס השנתיות – לגבר 59 אלף שקל ולאישה 72 אלף – ניתן למשוך, עד 10,000 שקל פיצויים בלבד, שנצטברו עד לסוף השנה הקודמת

   2. סך הכנסות החייבות במס השנתיות – לגבר 45 אלף שקל ולאישה 58 אלף – ניתן למשוך פיצויים עד 5,000 שקל ביחד עם תגמולים עד 4,000 שקל ( הגשה ברבעון האחרון)

   3. באם לא צפויות הכנסות חייבות במס בשנת המשיכה, ניתן למשוך תגמולים עד 15,000.

הערות: יש צורך לעמוד בתנאים שבחוזר + קצבאות מביטוח לאומי אינן הכנסה חייבת במס​+ בכל מקום בהנחיה בה נאמר "כספי תגמולים לקצבה", הכוונה גם ל "כספי תגמולים הוניים לא נזילים".

 • ב 2.2.2021 פורסמו תקנות המאפשרות לעמית עצמאי - במצב אבטלה/סגירת עסק  למשוך תגמולים בתנאים מסוימים.  התנאים כוללים בין השאר - הפקדות כעמית עצמאי בקופ"ג לפחות ב 26 חודשים אחרונים או לפחות 8 רבעונים אחרונים ב 3 שנים האחרונות ועוד,  תוקף התקנות עד 31.12.2021  [המטרה, תחליף לדמי אבטלה לעצמאים].                                                                 סכומים אלו הינם הכנסה לפי סעיף 164 והטיפול המיסוי בהם דומה לטיפול במשיכת פיצויים בפטור של שכיר בעת עזיבת עבודה (לרבות קיזזום מסל ההון הפטור בקיבוע זכויות).       [אסמכתא סעיף 9 (7ב) לפקודה וסעיף 23(ב3) לחוק קופות הגמל]

 

תכנון נכון של מיסוי כספי הפרישה (כולל גם הטיפול בתגמולים קצבתיים) יכול לחסוך לכם עשרות ומאות אלפי שקלים מסים לאורך יתרת החיים. נא פנו אלינו ונשמח לעזור.

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

משיכת כספי תגמולים בפטור ממס