המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

להלן התנאים והכללים למשיכת תגמולים בפטור ממס, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) סעיפים 34-38 :

1.  קופ"ג תגמולים – עמית עצמאי (הוני- הפקדות עד סוף 2007), בהתקיים אחד מהתנאים

 • הפקדות עד 31.12.2015 , אחרי 15 שנות ותק

 • אחרי גיל 60 , אחרי 5 שנות ותק (הפקדות)

 • השלמה לשכר מנימום חודשי או במקרה של ילד מתחת לגיל 18 -כפל שכר מנימום.

 • הוצאות רפואיות מעל 50% מהכנסה (לא עבור שיניים) , לו או לקרובו

 • נקבעה נכות לתמיד של 75% לו  או לקרובו

 

2.  קופ"ג תגמולים – עמית שכיר (הוני – הפקדות עד סוף 2007), בהתקיים אחד מתנאים:

 • אחרי גיל 60 , אחרי 5 שנות ותק (הפקדות)

 • השלמה לשכר מנימום חודשי או במקרה של ילד מתחת לגיל 18 -כפל שכר מנימום.

 • הוצאות רפואיות מעל 50% מהכנסה (לא עבור שיניים) , לו או לקרובו

 • נקבעה נכות לתמיד של 75% לו  או לקרובו

 • לגבי כספים שהופקדו עד סוף 2004, ניתן למשוך אחרי 6 חודשי אבטלה.

3. קופ"ג לקיצבה – עמית שכיר, הפקדות כספים עד 1.1.2000 (כולל רווחים  בגינם):

 • לפי התנאים החלים על קופ"ג – עמית שכיר ((ראו פרוט בסעיף 2 מעל).

4.  קופ"ג לקיצבה – עמית שכיר, הפקדות כספים החל מ 1.1.1.2000 וכן קופ"ג לתגמולים מכל סוג (שכיר ועצמאי) מ 1 בינואר 2008 ואילך

-  המשיכה תבוצע באמצעות קבלת קצבה (ניתן לקבלה החל מגיל 60)!

    כחריג ניתן לקבל סכום חד פעמי בהתקיים אחד מהתנאים:

הגדרת קרוב היא אנכית:  בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

משיכה מוקדמת מקופת גמל לתגמולים שלא בהתאם לתנאים אלו תחשב כ"משיכה שלא כדין" ותמוסה לפי הגבוה מבין 35% לשיעור המס השולי שלכם ...

ניתן לקזז את סכום המשיכה הזו אך ורק כנגד נקודות זיכוי בסיסיות בלתי מנוצלות, אך לא כנגד ניכויים או זיכוים וכו.

בצוק העתים, כדאי  לשקול לבקש הלוואה מקופת הגמל במקום לבצע משיכה שלא כדין.

בהתייחס לקופות תגמולים פטורות ממס גם הרווחים שלהן פטורים ממס - ולכן ככלי השקעה הן עדיפות על השקעות רגילות בשוק ההון שרווחים הראלים שלהן מתחייבים  ב 25% מס ... (וניתן לנייד את הכספים למסלולי השקעות שונים בבתי השקעות וחברות ביטוח שונים)

בהגעה לגיל פרישה ניתן לבקש להוון (למשוך בסכום אחד) חלק או כל סכום שהצטבר בקופ"ג לקצבה (בקופות ותיקות עד 25%) ובתנאי שמתקבלת בנוסף קיצבה (פנסיה) מזערית (מעל 4525 שקל נכון ל2020).

ניתן לבקש פטור ממס על היוון הזה, במקרה כזה החלק הפטור יוחסר מהון הפטור שבנוסחת הקיזוז  ואת היתרה החייבת במס (מסכום ההיוון) ניתן לפרוס על פני מספר שנים (בהתאם לגיל העמית).

במקרה פטירה, כספי קופ"ג לתגמולים (כולל רווחים שנצברו) שיקבלו היורשים יהיו פטורים ממס!

במקרים מסוימים כדאי לשקול לייעד מראש את כספי התגמולים החייבים במס ליורשים.

בפרישה לגמלאות, בעת הדיון כיצד לנצל את הטבות המס במסגרת "קיבוע זכויות" (161ד) - מומלץ לשקול גם את הצורך להוון בעתיד תגמולים קצבתים (בנוסף לטיפול בכספי הפיצויים ובפנסיה לקבל).

תכנון נכון של מיסוי כספי הפרישה (כולל גם הטיפול בתגמולים קצבתים) יכול לחסוך לכם עשרות ומאות אלפי שקלים מסים לאורך יתרת החיים.  נא פנו אלינו ונשמח לעזור.

מקרים נוספים:

 • יתרות קטנות ישנות -  ניתן למשוך יתרות קטנות (ישירות, בפניה לקופת הגמל) מבלי לשלם מס  באם לא הייתה תנועה מ 2014 של הפקדה או משיכה באותה קופת הגמל / קרן פנסיה הותיקה   והיתרה בשנה שקדמה  לא עלתה על 8,000 שקל.  [לפי סעיף 23(ב)(1א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005].

 • משיכת כספים שאינם עולים על "סכום צבירה מזערי" [לפי תקון 5 לחוק קופ"ג                    במקרים שסך כל הסכומים בקופ"ג הקצבתיות (למעט בקרנות הוותיקות) הינו פחות מ 94,033  +  הנישום/ה  הגיע/ה לגיל 67  +  אינו/ה מקבל/ת קצבה או שמקבל קצבה מקרן ותיקה בסכום הנמוך מ 4425 שקל  - ניתן להוון בפטור ממס (למשוך בבת אחת) .    לשם כך יש להגיש בקשה לפקיד השומה בצרוף "דו"ח יתרות תגמולים לצרכי מס" שיופק מהמסלקה הפנסיונית. [הנוהל להגשה - מצגת מס הכנסה - נוב. 2020]

 • לבעלי הכנסות נמוכות – חוזר מ"ה  מ22.1.2020 (בתוקף עד 31.12.21) מאפשר מילוי טופס ומשיכת כספים ישירות מקופות גמל - פעם בשנה, מבלי להצטרך לקבל אישור מראש ממס הכנסה, במקרים הבאים:

   1. סך הכנסות החייבות במס השנתיות – לגבר 59 אלף שקל ולאישה 72 אלף – ניתן למשוך, עד 10,000 שקל פיצויים בלבד, שנצטברו עד לסוף השנה הקודמת

   2. סך הכנסות החייבות במס השנתיות – לגבר 45 אלף שקל ולאישה 58 אלף – ניתן למשוך פיצויים עד 5,000 שקל ביחד עם תגמולים עד 4,000 שקל ( הגשה ברבעון האחרון)

   3. באם לא צפויות הכנסות חייבות במס בשנת המשיכה, ניתן למשוך תגמולים עד 15,000.

הערות: יש צורך לעמוד בתנאים שבחוזר + קצבאות מביטוח לאומי אינן הכנסה חייבת במס​+ בכל מקום בהנחיה בה נאמר "כספי תגמולים לקצבה", הכוונה גם ל "כספי תגמולים הוניים לא נזילים".

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

משיכת כספי תגמולים בפטור ממס

 

 צרו קשר להשגת חסכון מס מירבי, בהגיעכם לגיל פרישה ובעזיבת עבודה

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il