Michael.JPG
רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר
 • Facebook

תהליך היעוץ מורכב מהשלבים הבאים:

 

1.פגישת ייעוץ אישית למשך כשעה – שעה וחצי.

2. הכנה לפגישה:
לקראת הפגישה רצוי לאסוף העתקים של מסמכים מעזיבות קודמות של מקומות עבודה, כגון: טופסי 161, 161א, טופסי 106 (משנת העזיבה), אישורי קופות גמל על הכספים הצבורים, אישורי מס הכנסה קודמים, תלושי פנסיה (אם רלוונטי), שלושה תלושי שכר אחרונים (אם רלוונטי) ועוד.

3. במהלך הפגישה ינתנו הסברים נקודתיים המותאמים למקרה האישי שלך:

 • ניתן הסבר פשוט וקצר של הוראות מיסוי פרישה, אלו הטבות ניתן לקבל במקרה שלך, מה התהליך ומה נדרש כדי לקבלן.

 • נבין את הצרכים והרצונות, ואת התוכניות לעתיד, נענה לשאלותיך.

 • נציג מספר חלופות המאפשרות ניצול מיטבי של כספים הוניים/קצבתיים בהתאם להעדפותיך (ונפרט יתרונות וחסרונות) במטרה להשיג חסכון מס מירבי.

 • נדון ביחד בהחלטות הנדרשות ועיתויין, 

 • נגבש רשימת מסמכים להשלמה ונדריך כיצד לקבלם בדיעבד 

 • נמלא ביחד טיוטה ראשונית של הטפסים / תחשיבי חסכון.

 • נפרט אפשרויות נוספות לחסכון במס, החזרי מס ומסלולי השקעה (בדגש על היבטי המס).

4. בהמשך לפגישה - טיפול מקצועי אישי:

 • נסקור את מסמכי ההשלמה, נתכתב ונשוחח בנדון

 • נעזור בפנייה למעסיקים ולקופות לפי הצורך

 • נסייע בתכנון מקורות ההכנסה שלך לאחר הפרישה

 • נגבש ונשלח סיכום של המלצות לניצול מירבי של הטבות המיסוי בפרישה, בהתאם לצרכיך ולהעדפותיך

 • נסייע במילוי טופסי מס הכנסה הרלוונטים; נכין טיוטה שמטרתה חסכון מירבי, נדון בה ונקבל את אישורך וחתימתך. כחלק מהתהליך נכין מכתב לוואי המופנה לפקיד השומה ובו סיכום מילולי של הנתונים, התחשיבים, הבקשות בטפסים ופרוט תמציתי של האישורים הנדרשים.    

 • לאחר החתימה על הטפסים תוכל להגישם בצרוף אסמכתאות ישירות במשרדי פקיד השומה האזורי , או להיעזר בנו לייצוגך - דיווח במערכת המייצגים המקוונת ו/או בפגישות במשרדי השומה (במקרים מסוימים נפנה לנציבות מס הכנסה), נשוחח לפי הצורך עם רכזי פקיד השומה וניתן הסבר לסוגיות, נבצע שאילתות במערכת שע"מ, נשלח תזכורות  וכו' 

 • בהמשך, לאחר קבלת האישורים, נבדוק - לוודא שאישורים נערכו בהתאם לבקשותיך שבטפסים, לפי הצורך נפנה בשנית לנותני האישורים בפקיד השומה ונבקש לעדכנם בהתאמה ועוד

5. מעקב אחר קבלת האישורים ממס הכנסה :

 • נדריך מה הפעולות הנדרשות לאחר קבלת האישורים

 • נבדוק את יישומם בפועל בקופות הגמל ופנסיה והמעסיק

 • נוודא השלמת ביצוע הנחיותך

6. המשך ליווי אישי לאחר פרישתך:

 • תיאומי מס, הגשת דו"חות מס שנתיים למס הכנסה וכו'

 • מתן תשובות לשאלות שעולות אד הוק ולצרכים נוספים

       מיכאל (מייקל) ברגר, רואה חשבון:

 • מומחה במיסוי פרישה

 • מעל 30 שנות ניסיון

 • תואר שני במנהל עסקים במימון מהאוניברסיטה העברית 

 • שירות מקצועי, אמין ומהימן, מחירים הוגנים ומשתלמים

להורדת טופסי מס הכנסה הרלבנטים - לחצו

עדכון ספטמבר 2021: ניתן לקיים שיחת יעוץ ראשונית ללא התחייבות בטלפון.  המשך הליך הייעוץ יבוצע בטלפון, בזום או בפגישה במשרדי בתנאי "תו סגול", לצד דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של מס הכנסה ועוד.

©כל הזכויות שמורות. אין; להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

תהליך היעוץ בפועל