טיפים - בהמשך

מועד תשלום - 10% משכ"ד 

סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, מאפשר לשלם מס סופי בשיעור של 10% מ"מחזור ההכנסות" מדמי-שכירות, מהשכרת דירות לצרכי מגורים, בתנאי שאין המדובר ב"הכנסה מעסק" (בהתאם ל"מבחנים" שונים שנקבעו בפסיקה).

התנאי בסעיף הוא תשלום המס עד 30 יום מתום שנת-המס -דהיינו, יש לשלם את המס בשיעור 10%, עבור ההכנסות מדמי שכירות למגורים בשנת 2019, עד ליום 30/1/2020.

כללית; הכנסה מהשכרת דירות למגורים עד לסך חודשי של 5,090 ש"ח (בחודש, ב2019) פטורה ממס, כך שבחירה לשלם 10% היא רלוונטית בעיקר במצבים בהם ההכנסה החודשית מדמי-שכירות למגורים עולה על סכום זה.

בפסיקה בע"מ 403/10 מלר חיים (מ 17/7/13)  נקבע כי דרישת התשלום תוך 30 יום – הינה תנאי "טכני" ולא "מהותי" (כך שבמידה ומשלמים במועד מאוחר יותר, מחויבים בריבית והפרשי-הצמדה, אבל זה לא מונע את הזכאות למסלול של 10%). 

 כמידי שנה, תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 ,עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2020 ולא יאוחר מיום 2020.03.13. יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה

תוקף אישורי תאום מס 2019
יש לכם קופת גמל? צ'ק של 8,000 שקל בדרך אליכם

רשות שוק ההון מרחיבה את הדרישה מחברות הגמל, לשלוח צ'קים ללקוחות שהחזיקו בסכום נמוך של עד 1,350 שקל בקופות גמל קטנות - ומעלה את הסכום ל-8,000 שקל. הרשות הורתה לגופי הגמל לשלוח צ'קים לבעלי חשבונות לא פעילים, בהם מופקדים עד 8,000 שקל, כך ש-800 מיליון שקלים צפויים לעשות את דרכם למאות אלפי בעלי החשבונות (ינואר 2020).

Coming soon3

Tip5

Coming soon5

Tip 4

©כל הזכויות שמורות. אין; להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"